asdad

BCPP

Transakce probíhají na centrálním trhu nebo v blocích cenných papírů.

Cenné papíry na centrálním trhu se obchodují na čtyřech trzích:

 • hlavní trh 
 • vedlejší trh 
 • nový trh 
 • volný trh

Hlavní a vedlejší trh jsou trhy prestižní, na nichž jsou umístěny nejkvalitnější cenné papíry. O přijetí cenných papírů na tyto trhy rozhoduje burzovní výbor pro kotaci, který pečlivě váží celkovou hospodářskou situaci emitenta a posuzuje kvalitu jím vydaného cenného papíru. Zároveň má emitent povinnost informovat burzu a jejím prostřednictvím investorskou veřejnost o svých hospodářských výsledcích a aktuálním finančním stavu. Cílem nového trhu je umožnit společnostem s krátkou historií a zároveň s perspektivním podnikatelským záměrem získat na kapitálovém trhu veřejným úpisem finanční zdroje využitelné pro svůj další růst a inovaci.

Po přijetí na hlavní, vedlejší nebo nový trh má emitent povinnost poskytovat burze čtvrtletně ekonomické informace a průběžné informace, které mohou ovlivnit kurz cenného papíru. Podniky na volném trhu tuto povinnost nemají. Burza však v tomto případě nepřebírá žádné závazky ani neručí za škody vzniklé v důsledku neposkytnutí informací.

Na promptním trhu burzy je možno uzavírat tři typy obchodů :

 • obchody s účastí tvůrců trhu (SPAD) 
 • automatické obchody: 
  • obchodování při pevné ceně (dále jen "aukce")
  • " průběžné obchodování při proměnlivé ceně (dále jen "kontinuál")
  • " blokové obchody

Automatické obchody a SPAD jsou součástí kurzotvorného neboli centrálního trhu.

Obchodování v Systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD)

SPAD je založen na využití funkce tvůrců trhu (dále jen TT). TT je člen burzy, který má s burzou uzavřenou smlouvu o vykonávání činnosti TT na vybrané emise. Počet TT na jednu emisi ani počet emisí pro jednoho TT nejsou omezeny. Obchoduje se v tzv. lotech, což je minimální zobchodovatelná jednotka. SPAD je rozdělen do dvou fází - otevřené a uzavřené.

SPAD - otevřená fáze (9:30 až 16:00)

V průběhu celé otevřené fáze jsou všichni TT povinni zveřejňovat své kotace (tj. ceny nákupu a prodeje ) pro emise, u kterých vykonávají činnost TT. Svoji kotaci je TT oprávněn kdykoliv změnit, nemůže však být bez závažných důvodů zrušena. Na základě těchto kotací je pro každou emisi průběžně stanovována nejlepší kotace (tj. nejvyšší nákupní a nejnižší prodejní cena). Uzavírat obchody je možné pouze v rámci povoleného rozpětí, které je v současnosti vymezeno nejlepší kotací rozšířenou o 0,5 % oběma směry.

Pokud se aritmetický střed povoleného rozpětí odchýlí o více než 20 % od aritmetického středu povoleného rozpětí, který byl stanoven při zahájení otevřené fáze, přestávají být kotace TT na dané emisi až do odvolání závazné. Obchody lze pak uzavírat pouze v rámci posledního platného povoleného rozpětí.

SPAD - uzavřená fáze (7:30 až 9:30 a 17:00 až 20:00)

V průběhu této fáze nemají TT povinnost kotovat. Obchody mohou být uzavírány v rámci povoleného rozpětí, které je vymezeno nejlepší kotací v okamžiku ukončení otevřené fáze rozšířené o 5 % oběma směry. V této fázi nespárované instrukce propadají k okamžiku ukončení fáze.

Pro všechny emise zařazené do SPAD je tento segment kurzotvorný. Závěrečný kurz je stanoven jako aritmetický střed povoleného rozpětí platného k okamžiku ukončení otevřené fáze. S CP zařazenými k obchodování ve SPAD není možno uzavírat přímé obchody s bloky CP, s výjimkou nadlimitních obchodů, které svým objemem překračují limit stanovený burzou - cca 40 mil. Kč.

Průběžné obchody při proměnlivé ceně (kontinuální režim) (11:30 až 15:45)

Do tohoto typu obchodů jsou zařazeny akcie, které byly přijaty na hlavní a vedlejší trh burzy. V rámci burzovního dne navazuje na aukci. Při tomto způsobu obchodování dochází k uzavírání obchodů na základě průběžného vkládání objednávek. V závislosti na okamžité nabídce a poptávce dochází k průběžnému stanovování kurzu cenných papírů, který je vždy roven ceně posledního uzavřeného obchodu. Obchoduje se v tzv. lotech, což je minimální zobchodovatelná jednotka. Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority. Otevírací cena je rovna ceně stanovené pro CP v rámci aukce.

Obchodování při pevné ceně (aukční režim)

Aukční režim je založen na cenové prioritě, tzn. že přednost má objednávka s "lepší" cenou (vyšší nákupní, nižší prodejní). Pokud je vložena objednávka bez uvedení ceny, znamená to, že je makléř ochoten koupit nebo prodat CP za tržní cenu.

Aukční režim je rozdělen na 2 fáze:

 1. uzavřená aukce
  (7:30 až 10:45 - pro cenné papíry nezařazené do kontinuálního režimu)
  (7:30 až 11:30 - pro cenné papíry zařazené do kontinuálního režimu)
  V průběhu uzavřené fáze probíhá pouze příjem objednávek (modifikace, rušení), nejsou zveřejňovány žádné informace.
 2. otevřená aukce
  (10:45 až 11:15 - pro cenné papíry nezařazené do kontinuálního režimu)
  V průběhu otevřené aukce probíhá příjem objednávek a účastníkům obchodování jsou zveřejňovány informace v reálném čase (teoretická cena, převisy, míra alokace, atd.). Všechny tyto údaje jsou aktualizovány průběžně po každé změně.

Ukončení každé z těchto 2 fází je možné dvěma způsoby (dáno harmonogramem burzovního dne). Jedna možnost je přejít do jiné fáze aukce včetně stanovení ("zafixování") ceny, spárování objednávek a stanovení kódu trhu a míry alokace. Druhou možností je přejít do jiné fáze bez tohoto zafixování. Pro přechod do kontinuálního režimu lze použít pouze přechod se zafixováním.

Blokové obchody

Blokovým obchodem se rozumí obchod uzavřený mezi členy burzy a zaregistrovaný v obchodním systému burzy. Předmětem obchodu je jedna emise CP a obchod je domluven na ceně za 1 ks nebo celkovém objemu, počtu kusů, typu vypořádání a datu vypořádání. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz CP. Blokový obchod musí splňovat podmínku minimálního objemu, která je v současné době stanovena na 1 Kč pro akcie a PL, 10.000 Kč pro dluhopisy.