asdad

Základy ekonomie

Úvod do ekonomie


Vznik a vývoj teorie ekonomiky

Ekonomie, jako společenská věda je poměrně mladou vědeckou disciplínou.

Dříve než se půstíme do studia teorie ekonimiky je nutno mít na paměti, že ekonomické teorie se ve své podstatě a modelových řešení nemusí automaticky uplatňovat v praxi. 

Historicky se ekonomie vyčlenila z filozofie. Pro ekonomii a její vývoj jako vědy mělo velký vliv starořecké filosofické myšlení především Platóna a Aristotela.


Výkonnost společnosti byla v dějinách nesmírně důležitým faktorem, neboť jen ty nejvýkonnější, které dovedly účelně využívat svoje zdroje, mohly na základě vytvořených přebytků expandovat, ubránit se a uchovat tak svoji existenci před stagnací, či nepřátelstvím jiných společností. Tyto země byly již tehdy nuceny řešit odpověď na nejdůležitější ekonomické otázky, které se v současnosti označují jako Samuelsonova triáda:

  • co vyrábět
  • jak vyrábět
  • pro koho vyrábět?

Odpověď na tyto otázky je ve značné míře ovlivněna mírou poznání a také institucionálním uspořádáním tehdejší společnosti.

Nástupem kapitalismu od roku kolem 1500 n.l., jenž vzniknul na překonaných feudálních základech se začala osamostatňovat a rozvíjet ekonomická věda. Rychlý kulturní, politický, sociální a především vědecký vývoj ve všech disciplínách byl příčinou opuštění náboženských dogmat a nastolil cestu k racionálnímu, i když zpočátku nesystematickému, ale ekonomickému chápání národohospodářských procesů.

Merkantilismus

Ekonomický směr, jenž vznikl v Anglii a Francii a trval do poloviny 18. století se nazýval merkantilismus. Stát v duchu tohoto ekonomického směru velmi silně ovlivňoval centralizací své moci celý ekonomický život v zemi. Cílem bylo zajistit maximalizaci příjmů do státní pokladny, neboť podle merkantilistů záviselo bohatství země na množství stříbra a zlata, kterým země vládne.

Pokud země sama netěžila zlato a stříbro, musela více vyvážet než dovážet, čímž z rozdílu salda vývozu a dovozu získávala zlato. Už v těchto dobách byla podporována výroba, obchod a země systematicky usilovaly o zvyšování počtu obyvatelstva jako zdroje levné pracovní síly. Státní politika také napomáhala k získání kolonií, jako odbytiště svých výrobků.

Představitelem merkantilismu

Představitel merkantilismu:

Francouz J. B. Colbert.

Přílišná centralizace státu, množství státních zásahů do svobodného podnikání a narůstající moc buržoazie byly příčinou vzniku myšlenkových směrů, jež se vyvinuly od poloviny 17. století v Anglii a Francii v liberální ekonomické chápání – klasickou politickou ekonomii.

Představiteli fyziokratické školy:
  • Adam Smith
  • David Ricardo
  • John Stuart Mill
  • Francois Quesnay

Ústřední myšlenkou nové teorie je víra v samoregulaci trhu, v přirozené ekonomické zákony, jež se vyvíjí zcela nezávisle na lidské vůli. Tzv. „neviditelná ruka trhu“ podle Adama Smitha sama optimálně řeší principiální ekonomické otázky – co, kolik, jak a pro koho vyrábět. Předmětem zájmu v klasické ekonomii se staly otázky především makroekonomické. Předmětem jejich zájmu byly zdroje ekonomického růstu. V oblasti teorie rozdělování pracovali klasikové s teorií přebytku. Přebytek produktu práce byl definován jako zisk, úrok a pozemková renta.

 

 

Kurzy měny

<a href="http://www.mt5.com/">Forex portal</a>

Casino hra online ruleta