asdad

          Garanční fond obchodníků s cennými papíry

 

§ 81a

 

(1) Zřizuje se Garanční fond obchodníků s cennými papíry

(dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou a zapisuje se do

obchodního rejstříku.

 

(2) Fond není státním fondem. Na Fond se nevztahují předpisy

o pojišťovnictví.

 

(3) Fond je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho

statutárním orgánem. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy

správní rady Fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Členové

správní rady jsou jmenováni na období 5 let, a to i opakovaně.

Nejméně jeden člen je jmenován z řad zaměstnanců Komise, a to na

návrh prezidia Komise. Nejméně dva členové jsou jmenováni z řad

členů představenstva nebo zaměstnanců obchodníků s cennými papíry.

Za výkon funkce člena správní rady nenáleží odměna. Člen správní

rady má právo na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti

s výkonem jeho funkce.

 

(4) Pokud některý z členů správní rady ukončí členství ve

správní radě před uplynutím svého funkčního období, je na jeho

místo jmenován nový člen správní rady, jehož funkční období skončí

ke stejnému dni, ke kterému by skončilo funkční období jeho

předchůdce.

 

(5) Všichni obchodníci s cennými papíry jsou povinni účastnit

se systému pojištění zabezpečovaného Fondem.

 

(6) Zdrojem majetku Fondu jsou příspěvky od obchodníků

s cennými papíry, výnosy z investování peněžních prostředků,

návratné finanční výpomoci, úvěry a výtěžky z ukončených

konkurzních a likvidačních řízení týkajících se obchodníka

s cennými papíry.

 

(7) Prostředky Fondu lze použít na

a) náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s cennými papíry

splnit své závazky spočívající ve vydání zákaznického majetku

zákazníkům, z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční

situací,

b) splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí a úvěrů, a

c) úhradu nákladů na činnost Fondu.

 

(8) Podrobnosti o činnosti a působnosti Fondu upraví statut

Fondu, který vydá správní rada po předchozím souhlasu

ministerstva.

 

§ 81b

 

(1) Zákaznickým majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí

peněžní prostředky a investiční instrumenty svěřené oprávněné

osobě za účelem poskytnutí investiční služby a peněžní prostředky

nebo investiční instrumenty získané za tyto hodnoty pro zákazníka.

Zákaznickým majetkem nejsou peněžní prostředky zákazníka přijaté

obchodníkem s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou

zahraniční banky, a vedené jím na účtech pojištěných podle

zvláštního zákona.36f) Zákaznický majetek není součástí majetku

obchodníka s cennými papíry.

 

(2) Pojištěným zákaznickým majetkem se pro účely tohoto

zákona rozumí zákaznický majetek osob, na který se vztahuje

náhrada z Fondu, a zákaznický majetek osob uvedených v § 81c odst.

4 písm. k) a l).

 

(3) Roční příspěvek do Fondu jsou povinni platit všichni

obchodníci s cennými papíry ve výši 0,01 % hodnoty pojištěného

zákaznického majetku, zjištěné jako aritmetický průměr hodnot

tohoto majetku vykázaných v účetnictví obchodníka s cennými papíry

ke konci posledního dne každého měsíce kalendářního roku.

Nevykonává-li obchodník s cennými papíry svou činnost po celý

kalendářní rok, ve kterém mu bylo uděleno povolení podle § 45,

bere se pro účely zjištění celoročního průměru podle předchozí

věty v úvahu vždy pouze ten kalendářní měsíc, k jehož konci

obchodník s cennými papíry vykazuje ve svém účetnictví zákaznický

majetek. Výpočet se provádí v české měně a na základě tržních cen

investičních instrumentů, které tvoří pojištěný zákaznický majetek

ke dni výpočtu. U pojištěného zákaznického majetku vedeného v cizí

měně se pro přepočet na českou měnu použije kurz devizového trhu

vyhlášený Českou národní bankou ke dni výpočtu.

 

(4) Příspěvek do Fondu je obchodník s cennými papíry povinen

zaplatit nejpozději do 31. března následujícího roku.

 

(5) Obchodník s cennými papíry, který nezaplatil příspěvek do

Fondu ve lhůtě podle odstavce 4, nesmí od prvního dne prodlení

s placením tohoto příspěvku uzavírat nové smlouvy o poskytování

investičních služeb. Komise stanoví tomuto obchodníkovi s cennými

papíry dodatečnou lhůtu pro splnění povinnosti zaplatit příspěvek

do Fondu. Pokud v dodatečně stanovené lhůtě obchodník s cennými

papíry příspěvek do Fondu nezaplatí, Komise mu odejme povolení

vydané podle § 45.

------------------------------------------------------------------

36f) § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

 

§ 81c

 

(1) Náhrada z Fondu se zákazníkům obchodníka s cennými papíry

poskytne v případě, že Fond obdrží písemné oznámení Komise učiněné

v dohodě s ministerstvem, a v případě, že je obchodníkem s cennými

papíry banka, též s Českou národní bankou, o tom, že obchodník

s cennými papíry není z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční

situací schopen plnit své závazky vůči zákazníkům za zákonných

a smluvních podmínek a že nejsou vyhlídky na to, že bude schopen

tak učinit. Náhrada se též poskytne v případě, že soud vydal

rozhodnutí přímo související s finanční situací obchodníka

s cennými papíry, které má za následek, že zákazníci nemohou

účinně uplatňovat své nároky vůči obchodníkovi s cennými papíry.

 

(2) Fond v dohodě s Komisí a ministerstvem a v případě, že je

obchodníkem s cennými papíry banka, též s Českou národní bankou,

vhodným způsobem neprodleně uveřejní

a) skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit

své závazky,

b) místo, způsob, lhůtu pro přihlášení nároků a zahájení výplaty

náhrad z Fondu, a

c) případné další skutečnosti související s přihlášením nároků.

 

(3) Lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců

od uveřejnění zjištění podle odstavce 2.

 

(4) Na náhrady z Fondu nemají nárok

a) obchodníci s cennými papíry včetně zahraničních,

b) institucionální investoři36g) včetně zahraničních, jakož

i podílníci podílových fondů,

c) města a obce,

d) státní úřady a instituce včetně státních fondů,

e) nadnárodní instituce,

f) členové představenstva a dozorčí rady obchodníka s cennými

papíry,

g) osoby, které mají vyšší než 10% přímý nebo nepřímý podíl na

základním kapitálu nebo na hlasovacích právech obchodníka

s cennými papíry,

h) osoby blízké36h) osobám podle písmen f) a g),

i) osoby, které patří do stejného podnikatelského seskupení,26a)

j) osoby, ve kterých má obchodník s cennými papíry nebo osoba

podle písmene g) vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo

hlasovacích právech,

k) osoby, které svěřily obchodníkovi s cennými papíry prostředky

získané v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti,

za kterou byly soudem v trestním řízení pravomocně odsouzeny, a

l) osoby, které svou trestnou činností, za kterou byly soudem

v trestním řízení pravomocně odsouzeny, částečně nebo úplně

způsobily neschopnost obchodníka s cennými papíry splnit své

závazky.

 

(5) Osoby uvedené v odstavci 4 písm. f), g) a h) nemají nárok

na náhradu z Fondu jen v případě, že u nich skutečnost, která je

rozhodná pro vynětí z nároku na náhradu, nastala kdykoliv

v průběhu tří let předcházejících oznámení podle odstavce 2.

 

(6) Fond pozastaví výplatu náhrad za ten zákaznický majetek,

o kterém je z průběhu trestního řízení zřejmé, že jde nebo může

jít o majetek ve smyslu odstavce 4 písm. k). Fond dále pozastaví

výplatu náhrad osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení, na

jehož základě by mohly být splněny podmínky uvedené v odstavci 4

písm. l), po dobu trestního řízení vedeného proti těmto osobám

v souvislosti s jejich trestnou činností, která může mít vztah

k neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky.

 

(7) Ustanovením odstavce 4 písm. k) a l) a odstavce 5 není

dotčena povinnost platit příspěvek do Fondu z hodnoty zákaznického

majetku připadajícího na osoby podle odstavce 4 písm. k) a l).

 

(8) Pro výpočet náhrady z Fondu se sečtou hodnoty všech

složek zákaznického majetku připadajícího na zákazníka, a to

s připočtením úroků nebo jiných výnosů. Součet podle předchozí

věty musí zahrnovat vždy též spolumajitelský podíl zákazníka na

zákaznickém majetku připadajícím na jiné zákazníky. Od výsledné

částky součtu se odečte hodnota zákazníkových závazků vůči

obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, kdy Fond obdržel

oznámení podle odstavce 1.

 

(9) Pro součet a odpočet podle odstavce 8 jsou určující tržní

ceny investičních instrumentů platné ke dni, kdy Fond obdrží

oznámení nebo kdy soud vydá rozhodnutí uvedené v odstavci 1. Při

výpočtu se přihlédne i k ostatním smluvním ujednáním mezi

obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem, jsou-li obvyklá,

zejména ke skutečně připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které

zákazníkovi vznikl nárok.

 

(10) Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % částky

vypočtené podle odstavců 7 a 8, nejvýše však 400 000 Kč pro

jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.

 

(11) Výplata náhrad z Fondu musí být zahájena nejpozději do

3 měsíců od ověření přihlášených nároků a stanovení částky nároku,

nejpozději však do 10 měsíců od uveřejnění skutečností podle

odstavce 1. Na žádost Fondu může Komise ve výjimečných případech

prodloužit lhůty podle věty první nejvýše o 3 měsíce.

 

(12) Obchodník s cennými papíry, popřípadě bývalý obchodník

s cennými papíry je povinen ve lhůtě stanovené Fondem poskytnout

Fondu podklady potřebné pro zahájení výplaty náhrady z Fondu.

Podklady musí obsahovat údaje o výši pohledávky, titulu pohledávky

a výši započitatelných pohledávek obchodníka s cennými papíry. Za

splnění této povinnosti odpovídá představenstvo, likvidátor nebo

správce konkurzní podstaty.

 

(13) Náhrada z Fondu se vztahuje též na pojištěný zákaznický

majetek zákazníků z členských států Evropské unie nebo z jiných

států tvořících Evropský hospodářský prostor. Na pojištěný

zákaznický majetek zákazníků z jiných států než uvedených ve větě

první se náhrada z Fondu vztahuje jen za předpokladu, že právní

řád státu bydliště nebo sídla zákazníka upravuje kompenzační

systém pro investory alespoň v rozsahu odpovídajícím úpravě podle

tohoto zákona.

---------

Pozn. ASPI: Text a číslování ods. 13 bylo změněno zákonem č.

308/2002 Sb., část druhá, článek IV, bod 60.

------------------------------------------------------------------

26a) § 66a obchodního zákoníku.

36g) § 5 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb.

36h) § 116 občanského zákoníku.

 

§ 81d

 

(1) V okamžiku výplaty náhrady přecházejí na Fond věřitelská

práva zákazníka, kterému Fond vyplatil náhradu, a to do výše

vyplacené náhrady.

 

(2) Právo zákazníka na plnění z Fondu se promlčí uplynutím

5 let ode dne zahájení výplaty náhrad z Fondu.

 

(3) Jestliže prostředky Fondu nepostačují k vyplacení náhrad,

poskytne 50 % potřebných prostředků do Fondu stát ve formě

návratné finanční výpomoci a 50 % potřebných peněžních prostředků

si Fond obstará na finančním trhu.

 

(4) V případě, že prostředky Fondu nepostačují na úhradu

nákladů na jeho činnost, poskytne stát v nezbytné výši návratnou

finanční výpomoc.

 

(5) Fond může investovat peněžní prostředky pouze bezpečným

způsobem v souladu se svým statutem.

 

(6) Na majetek Fondu nemůže být prohlášen konkurs.

 

(7) Jestliže Fond přijal návratnou finanční výpomoc nebo si

obstaral peněžní prostředky na finančním trhu, zvyšuje se

příspěvek obchodníků s cennými papíry od roku následujícího po

vzniku uvedených závazků na dvojnásobek sazby uvedené v § 81b

odst. 3. V roce následujícím po splacení uvedených závazků se

příspěvek snižuje na původní sazbu.

 

§ 81e

 

 

Vydání zákaznického majetku po prohlášení konkursu

na majetek obchodníka s cennými papíry

 

(1) Zákaznický majetek není součástí konkursní podstaty

a správce konkursní podstaty je povinen jej vydat. Jestliže byla

zavedena nucená správa u obchodníka s cennými papíry, na jehož

majetek byl prohlášen konkurs, vydá zákaznický majetek nucený

správce. Náklady spojené s vydáním zákaznického majetku jsou

pohledávkami za konkursní podstatou a uspokojí se ve stejném

pořadí jako náklady spojené s udržováním a správou konkursní

podstaty.36fa)

 

(2) Jestliže investiční instrumenty téhož druhu, které tvoří

zákaznický majetek a jsou vzájemně zastupitelné, postačují

k plnému uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich

vydání, vydají se tyto investiční instrumenty těmto zákazníkům.

Totéž platí o peněžních prostředcích, které tvoří zákaznický

majetek.

 

(3) Jestliže počet investičních instrumentů téhož druhu,

které tvoří zákaznický majetek a jsou vzájemně zastupitelné,

nepostačuje k uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na

jejich vydání, vydají se tyto investiční instrumenty těmto

zákazníkům v počtu odpovídajícím jejich podílu na celkovém počtu

investičních instrumentů téhož druhu se zaokrouhlením dolů na celé

jednotlivé investiční instrumenty. Investiční instrumenty, které

zbudou po rozdělení podle věty první, se zpeněží a výnos se

rozdělí mezi zákazníky uvedené ve větě první podle jejich podílu

na celkovém počtu investičních instrumentů téhož druhu. Obdobně se

postupuje, jestliže celková výše peněžních prostředků, které tvoří

zákaznický majetek, nepostačuje k uspokojení nároku zákazníků na

vydání těchto peněžních prostředků.

 

(4) Nárok na vydání zákaznického majetku, který nebyl

uspokojen postupem podle odstavce 2 nebo 3, je pohledávkou

zákazníka za konkursní podstatou obchodníka s cennými papíry

a nucený správce nebo správce konkursní podstaty přihlásí tuto

pohledávku do konkursu.

 

(5) Pohledávky podle odstavce 4 lze přihlásit jako nárok

u Fondu za podmínek uvedených v § 81c.

------------------------------------------------------------------

36fa) § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu

a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Kurzy měny

<a href="http://www.mt5.com/">Forex portal</a>

Casino hra online ruleta