asdad

RM-Systém

RM-Systém obchoduje všechny veřejně obchodovatelné cenné papíry českých emitentů. V době od 9:00 do 16:00 je možné zadávat objednávky na nákup či prodej jakéhokoliv množství cenných papírů. Obchody jsou vypořádávány v reálném čase. Trh se otevírá v 9:15.

Narozdíl od Burzy cenných papírů může být zvláštním zákazníkem RM Systému kdokoliv, kdo platí poplatky za provoz on-line terminálu. Likvidita cenných papírů na tomto trhu je nižší než na Burze, jsou zde však obchodovány všechny emise.

Obchody na tomto veřejném trhu je možno provést v aukci nebo v přímých obchodech. Kromě toho RM-Systém poskytuje i další služby jako blokové obchody, technickou pomoc při hromadném odkupu, distribuci dividend atd.

Aukce

Do aukce jsou zařazeny všechny veřejně obchodovatelné cenné papíry zaknihované ve SCP, pokud nemají emitentem omezenou převoditelnost. Aukce jsou v podstatě dvě, a to denní (tzv. on-line) a noční (tzv. otevírací). V denní aukci se vypořádávají pokyny, které nebyly uspokojeny v předchozí noční aukci a pokyny zadané on-line. Noční aukce není přístupná on-line, párují se pokyny, které se nevypořádaly v předchozí denní aukci a pokyny, které byly podány po jejím ukončení.

Obchodování probíhá při proměnlivé ceně, závislé na aktuální nabídce a poptávce. Pro každý obchodní den je stanoveno přípustné cenové pásmo. To je určeno z průměrného kurzu minulého dne +/- 10%. Obchod se uskuteční tehdy, odpovídá-li poptávka nabídce a splňuje-li cena obchodu přípustné cenové pásmo. Po uzavření obchodu jsou cenné papíry okamžitě převedeny na účet kupujícího.

Priority uspokojování pokynů :

  1. Cenová dispozice 
  2. Objemová dispozice 
  3. Čas podání 
  4. Los

Při vypořádání je důsledně zachována zásada "delivery versus payment", nemůže tedy dojít k tomu, že cenné papíry se převedou a peníze se nepřevedou nebo naopak. Vypořádání obchodů probíhá nejprve v SCP a poté, pokud je převod cenných papírů úspěšně proveden, v registru korunových účtů RM-Systému. Vždy však okamžitě v čase T+0.

Přímé obchody

Přímý obchod se realizuje na základě neanonymní dohody mezi dvěma obchodními partnery. Pro všechny typy přímých obchodů platí, že RM-Systém nemusí uspokojit pokyny, které byly podány ve větším časovém odstupu než 7 dní. Na tyto typy obchodů se nevztahuje přípustné cenové pásmo. Základní režim spočívá v okamžitém vypořádání obchodu. Přímý obchod je vypořádán ihned po vzájemném přiřazení pokynu k přímé koupi a pokynu k přímému prodeji.

Kromě této základní varianty přímých obchodů existují ještě další dvě:

  • Přímý obchod s odloženou validací a vypořádáním 
  • Přímý obchod s peněžním vypořádáním mimo trh RM-S